TELEPORADY

Teleporady
• Teleporada zostaje wprowadzona w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov- 2 wywołującego chorobę COVID 19.
• W Przychodniach EVOMED teleporada odbywa się z wykorzystaniem systemów łączności telefonicznej oraz teleinformatycznej.
• Poza sytuacjami wyjątkowymi, uzasadnionymi stanem zagrożenia życia lub zdrowia, każda wizyta lekarska musi zostać poprzedzona teleporadą.
• Teleporada realizowana jest przez uprawniony personel medyczny na podstawie zgłoszenia telefonicznego do rejestracji przychodni:
Szczecin
1. Dubois 091-81 40 202, 091-81 40 252,
2. Starzyńskiego 091-489 31 49
3. Strzałowska 091-422 86 53
4. Skolwin 091-421 79 35
Warszawa
Marszałkowska 022- 652 05 01
• Rejestracja, korzystając z danych osobowych zgromadzonych w systemie informatycznym przychodni weryfikuje tożsamość pacjenta i umawia na teleporadę zgodnie z grafikiem pracy personelu udzielającego teleporad, informując jednocześnie pacjenta o przedziale czasowym, w którym personel skontaktuje się z pacjentem w celu przeprowadzenia teleporady. Podany przedział czasowy jest nie dłuższy niż 60 min. (+ – 1H)
• Personel medyczny poprzez system teleinformatyczny, otrzymuje informację dotyczącą pacjentów zarejestrowanych na określone przedziały czasowe.
• W ustalonym dla konkretnego pacjenta przedziale czasowym, dokonywane jest połączenie z pacjentem na wskazany w systemie nr telefonu. W przypadku gdy pacjent nie odbiera połączenia, personel dokonuje 2 kolejnych prób nawiązania połączenia, przy czym odstęp czasowy pomiędzy pierwszą
a trzecią próbą nawiązania połączenia nie może być krótszy niż 10 min.
• Po skutecznym nawiązaniu połączenia, personel medyczny weryfikuje dane pacjenta.
• Informacje i zalecenia dokonane w trakcie teleporady są odnotowywane w dokumentacji.
• Jeżeli w trakcie teleporady, personel medyczny uzna za konieczne przeprowadzenie wizyty bezpośredniej, umawia na taką wizytę pacjenta z pominięciem rejestracji.
• Jeżeli w trakcie teleporady wystawiania jest e- recepta, Personel informuje o tym pacjenta i ustala sposób przekazania kodu recepty: 1) bezpośrednio w trakcie teleporady, 2) poprzez wiadomość SMS na nr telefonu pacjenta wykazany w bazie danych przychodni.
• Jeżeli w trakcie teleporady wystawiane jest zlecenie na badania diagnostyczne lub skierowanie do poradni specjalistycznej, personel informuje pacjenta o tym fakcie i przekazuje informacje o miejscu, czasie i sposobie odbioru wystawionego zlecenia i/ lub skierowania.

Recepty, wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne
• Pacjenci przychodni, stale przyjmujący określone leki lub inne wyroby medyczne, mogą zdalnie zgłaszać wnioski o wystawienie recepty lub wniosek na zaopatrzenie w inne wyroby medyczne pod nr telefonów:
Szczecin
1 Dubois 091-81 40 278,
2 Starzyńskiego 091-489 31 49
3 Strzałowska 091-422 86 53
4 Skolwin 091-421 79 35

Mailowo: recepty@evomed.com.pl
Za pomocą SMS: 690 053 595,
podając :
1. imię i nazwisko pacjenta
2. pesel
3. nazwisko lekarza rodzinnego
4. numer telefonu do kontaktu
5. leki – nazwa, dawka, ilość opakowań
Warszawa
Marszałkowska 022- 652 05 01

• Weryfikacja tożsamości osoby zamawiającej dokonywana jest na takiej samej zasadzie jak przypadku teleporad.

• Personel przyjmujący zlecenie weryfikuje w dokumentacji medycznej fakt przyjmowania przez pacjenta zamawianego wyrobu medycznego i przekazuje stosowną informację do lekarza rodzinnego pacjenta składającego zamówienie.

• Po weryfikacji przez lekarza zasadności wypisania recepty lub określonego innego wyrobu medycznego , lekarz wypisuje e – receptę lub e –wniosek.

• Wygenerowany kod recepty lub wniosku zostaje przekazany pacjentowi w następującym sposób:

1) Poprzez SMS
2) Telefonicznie
3) Odbiór osobisty.